banner-pocu-ebsite

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Componenta 1: Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri

Proiect: „PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIA NATURALĂ”

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui program integrat de servicii la nivelul comunității, care să contribuie direct la reducerea riscului de separare a copilului de familie, precum și a numărului de copii instituționalizați în județul Prahova. Prin acest obiectiv general, proiectul contribuie, în mod direct, la reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității, având în vedere tipurile de activități și servicii care vor fi dezvoltate în interesul acestora. Acestea urmăresc integrarea copiilor/tinerilor în societate, în vederea unei vieți active, precum și valorificarea întregului lor potențial, cu scopul de a le asigura calitatea vieții. Proiectul își propune să acționeze în vederea reducerii riscului de excluziune socială a copiilor/tinerilor aflați în dificultate și pentru asigurarea unei baze solide pentru dezvoltarea durabilă.

Implementarea acestui proiect va aduce beneficii directe grupului țintă, respectiv:

 • va permite prevenirea separării copilului de familia sa ca urmare a neglijării nevoilor copilului, dezvoltării fizice, sociale, cognitive, emoționale și educaționale din cauze socio-economice;
 • va dezvolta deprinderi parentale necesare îngrijirii copilului, pe care părinții trebuie să le posede și să le utilizeze pentru a-i asigura copilului o dezvoltare intelectuală, morală, comportamentală necesare integrării în familie și comunitate;
 • vor fi ameliorate interacțiunile disfuncționale părinte-copil și se vor menține și consolida relațiile parentale;
 • se va acorda sprijin financiar familiilor cu copii defavorizați social pentru a reuși să le asigure acestora condiții adecvate de creștere și dezvoltare, astfel încât să se asigure prevenirea separării copiilor de familie, precum și respectarea drepturilor copilului;
 • vor fi dezvoltate servicii sociale de zi pentru copiii aflați în risc de separare de familie;
 • se va acorda sprijin pentru accesul pe piața muncii pentru tineri în vederea integrării lor socioprofesionale;
 • vor fi formulate propuneri de îmbunătățire a actualei metodologii de identificare și monitorizare a copiilor aflați în situații de risc de separare de familie;
 • în mod direct, implementarea proiectului va conduce la creșterea calității vieții copiilor expuși riscului de separare de familiile lor, la întărirea capacităților parentale prin asumarea responsabilităților față de creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS 1: Prevenirea reapariției riscului de separare a copilului de familie pentru 50 de copii reintegrați în familie.
OS 2: Prevenirea riscului separării unui număr de 200 de copii din județul Prahova de familiile lor din cauze economico-sociale.
OS 3: Înființarea unui centru de zi pentru copii aflați în risc de separare de familia naturală.
OS 4: Sprijin acordat pentru accesul pe piața muncii pentru integrare socioprofesională pentru 10 tineri (cu vârsta de până la 18 ani).
OS 5: Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a copiilor aflați în risc de separare de familie.

Rezultate așteptate:

 • 50 de copii vor fi menținuți în cadrul familiei naturale prin sprijin financiar, monitorizare și acompaniere.
 • 200 copii vor beneficia de subvenții în cuantum de 1000 lei/lună/copil timp de 12 luni.
 • Înființarea “Centrului de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți (CZCASRSP)” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Sfânta Maria” din Vălenii de Munte.
 • 10 tineri (cu vârsta de până la 18 ani) vor participa la cursuri de calificare profesională, de nivel 2, de 360 de ore, în vederea integrării acestora pe piața muncii. Totodată, pentru a-i stimula să se integreze în viața socială, după finalizarea cursurilor și obținerea certificatelor de formare profesională, cei 10 tineri vor primi o subvenție de 1.500 lei/lună, timp de un an de zile. Subvenția îi va sprijini pentru plata chiriei, plata utilităților, achiziționarea de hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, alte servicii.
 • Vor fi formulate propuneri privind îmbunătățirea Anexei 2 la “Metodologia de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială”, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 691/2015. În acest sens, se va organiza o întâlnire de lucru cu un număr de 5 de asistenți sociali din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, precum și 25 de asistenți sociali din cadrul serviciilor publice specializate aflate la nivelul primăriilor. Cu această ocazie, se va analiza sistemul actual de identificare și monitorizare a copiilor aflați în situații de risc de separare de părinți, se vor identifica punctele vulnerabile din actualul sistem, iar participanții vor face propuneri privind îmbunătățirea legislației.

Grup țintă:

Copiii cu risc de separare de familia lor.

Beneficiari direcți:

 • Grupul de beneficiari reintegrați în familie: 50 copii din cadrul proiectului.
 • Grupul de copii aflați într-o situație de vulnerabilitate care, din cauza lipsei/insuficienței resurselor material-financiare ale familiei, nu primesc o îngrijire corespunzătoare, în special satisfacerea nevoilor legate de hrană, îmbrăcăminte, igienă, urmarea unei forme de învățământ, etc.: 200 copii din cadrul proiectului.
 • Grupul tinerilor (cu vârsta de până la 18 ani) care participă la programele de formare pentru care se acordă subvenții în vederea reintegrării socio-profesionale: 10 tineri din cadrul proiectului.
 • Grupul de copii care vor participa la programele “Centrului de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți (CZCASRSP)” în cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Sfânta Maria” din Vălenii de Munte: 130 copii din cadrul proiectului (dintre care, 20 de copii vor beneficia de o masă caldă și/sau 2 gustări).
 • 25 de asistenți sociali din cadrul serviciilor publice specializate aflate la nivelul primăriilor din Județul Prahova, 5 asistenți sociali din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova vor participa la o sesiune de lucru în cadrul căreia vor face schimb de experiență privind metodele de identificare și monitorizare a copiilor aflați în risc de separare de familie. Această sesiune de lucru se va finaliza cu propuneri privind îmbunătățirea Anexei 2 la “Metodologia de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 691/2015, precum și a modalităților concrete de intervenție pentru soluționarea cazurilor: 30 asistenți sociali din cadrul proiectului.
 • Beneficiarii indirecți vor fi familiile din care provin copiii beneficiari direcți ai proiectului.

Valoarea contractului:

Valoarea totală a proiectului = 5.908.385, 99 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă FEDR/FC/FSE/ILM = 5.022.128, 09 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național = 768.090, 18 lei
Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului = 118.167, 72 lei

Perioada de implementare a proiectului: (25 luni)

Data începerii proiectului: 16 iunie 2020
Data finalizării proiectului: 15 iunie 2022

Consiliul Județean Prahova – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ploiești, Șos. Vestului nr.14-16, Tel:0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148
Web: www.copilprahova.ro; E-mail: dgaspcph@yahoo.com

DISCLAIMER

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

LINKURI UTILE

“Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Schimba marime